1 APR

Nåværende søknadsperiode er fra 1. mars til 1. april 2019.

Søknadsskjema

1. Om laget / foreningen / virksomheten

Fyll inn en kortfattet beskrivelse av lagets / foreningens / virksomhetens historie, aktivitet og medlemstall og / eller ansatte.

Fyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Vær så konkret med så få ord som mulig. Hva går prosjektet ut på, og hva vil det gi av varig verdi?

Når forventes prosjektet startet/sluttført ? Hvilke konkrete mål skal nås ? Når trengs tildelingsbeløp utbetalt ?

Fyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger nede i søknaden.

Lagets / foreningens / virksomhetens organisasjonsnummer. Vet du ikke hva deres organisasjonsnummer er, søk opp på brreg.no.

2. Kontaktperson

Fyll inn personopplysninger til personen som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekte. Benytt en e-postadresse som rutinemessig blir sjekket. Det er denne adressen oppfølging av søknaden blir sendt til.

3. Kontonummer

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for utbetaling av eventuell gave.

4. Påkrevde vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Legg ved siste årsregnskap, dvs. resultatregnskap, balanse og eventuelt noter. Om nødvendig, benytt "5. Andre vedlegg" nedenfor.

Sett opp et grovbudsjett med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor. Budsjettposter må dokumenteres.

Sett opp en fullstendig finansieringsplan. Dette vil inkludere gave fra Sparebankstiftelsen og kan i tillegg blant annet inkludere egne driftsmidler, lån fra bank, gaver fra andre stiftelser, osv. Finansieringsplanen må dokumenteres og eventuelle forutsetninger beskrives. Om du er usikker på hva en finansieringsplan skal inneholde, kan du se et eksempel her.

Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet.

Har du / dere søkt om andre finansieringskilder til dette prosjektet?

5. Andre vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

Merk at Sparebankstiftelsen vil kunne be om utfyllende informasjon både i forkant og etter at prosjektet er lansert, og det vil som regel bli stilt krav om revisorbekreftelse for bruken av midlene.

Prosjekter som får tildelt midler må være gjennomført innen et år fra tildelingstidspunkt. Dersom det ikke er tilfelle, faller bevilgningen bort.

6. Samtykke

Send søknad