Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
1 sep.

Neste søknadsperiode er fra 1. september til 30. september 2024

Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg er fjerde største eier i SpareBank 1 Sørøst - Norge. Eierandelen i banken er 7,8 %. 

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg ble opprettet 1. januar 2017 i forbindelse med fusjon mellom SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg og SpareBank 1 BV. 

Formål

Stiftelsens formål er å forvalte midler den ble tilført ved opprettelsen, og ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner i området.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis prioritere det området som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg.

Virksomhets­styring

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling.

Etiske retningslinjer

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit til den. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og som gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Slik opptrer vi

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg vil utvise særlig aktsomhet i forbindelse med situasjoner hvor det kan bli reist spørsmål om vår integritet eller uavhengighet.

Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. Den enkelte har selv ansvaret for å unngå at slike situasjoner oppstår.

Ingen må kreve, motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsbergs forbindelser eller av andre.

Dersom en er i tvil om fordelen er "utilbørlig", skal nærmeste overordnede rådspørres. Den overordende skal særlig vurdere om den ansattes integritet eller uavhengighet - eller Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsbergs omdømme - kan bli truet om fordelen aksepteres. Ansvaret ligger til slutt hos den enkelte.

Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle tillitsvalgte er pålagt taushetsplikt om fortrolige forhold de i medfør av sin rolle får vite om Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg.

Styrende organer

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, som består av følgende 10 medlemmer og 2 varamedlemmer:

 • Runar André Larsen, Nøtterøy (Generalforsamlingens leder)
 • Einar Schistad, Tønsberg
 • Nina Haugen, Tønsberg
 • Tor Ivar Kolpus, Nøtterøy
 • Else Blom, Tjøme
 • Muctarr Koroma, Nøtterøy
 • Irene Grytnes, Nøtterøy
 • Olav Falk-Pedersen, Nøtterøy
 • Charlotte Svensen, Tønsberg 
 • Jørn Andersskog, Nøtterøy 
 • Mette H Henriksen (varamedlem)
 • Truls Andersen Ekelund (varamedlem)

Styret

Bjørn R. Hellevammen

Styrets leder

Pia Gundersen

Styremedlem

Christian Myhre

Styremedlem

Anne Monsen Tellefsen

Styremedlem

Lena Fahre

Varamedlem

Administrasjon

Bjørn Engaas

Administrasjon

be@sparebankstiftelsennt.no
901 92 494

Christine Lindefjeld

Administrasjon

cl@sparebankstiftelsennt.no
928 47 668

Gavepolicy

Valg til generalforsamling 2024